Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อาหารไขมันสูงฯ

อาหารไขมันสูงอาจเร่งมะเร็งเต้านม

HealthDay News : เป็นที่ถกเถียงกันมานานกว่า 30 ปี ว่าการกินอาหารไขมันสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่

บทความจาก : ภก.ทินกร ปะติตัง เภสัชกรปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม: อาหารไขมันสูงฯ

ยา/สมุนไพร2

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ 

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ  

อ่านเพิ่มเติม: ยา/สมุนไพร2

กินเค็มน้อยลดโรคหัวใจ

กินเค็มน้อยลดโรคหัวใจ

HealthDay News : การลดเกลือในอาหารมีส่วนสำคัญ ในการลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคสมองขาดเลือดในอังกฤษ

บทความจาก : ภก.ทินกร ปะติตัง เภสัชกรปฏิบัติการ

กลุ่มงาน : เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

อ่านเพิ่มเติม: กินเค็มน้อยลดโรคหัวใจ

ยา/สมุนไพร3

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ 

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ  

อ่านเพิ่มเติม: ยา/สมุนไพร3

ยา/สมุนไพร1

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ 

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบครับ  

อ่านเพิ่มเติม: ยา/สมุนไพร1